Projekt UE

W związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu ,,Wesołe Przedszkolaki” w Jaworznie” Nr : WND-RPSL.11.01.03-24-06H8/17 współfinansowanego z Unii Europejskiej  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 01 czerwca 2018r. Wesołe Przedszkolaki Sp. z o.o. rozpoczynają procedurę rekrutacyjną.

Wsparcie w ramach projektu dotyczy upowszechnienia wychowania przedszkolnego oraz wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez stworzenie w okresie 01.04.2018 r. – 30.06.2019r. 30 dodatkowych nowych miejsc przedszkolnych w już istniejącej placówce ,,Wesołe Przedszkolaki” w Jaworznie oraz realizację oferty zajęć dodatkowych dla 30 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez wdrożenie kompleksowego programu „Utworzenie nowych miejsc w Przedszkolu ,,Wesołe Przedszkolaki” w Jaworznie”

Grupą docelową (GD) są osoby spełniające warunki uczestnictwa w projekcie. Projekt jest skierowany do GD z obszaru województwa Śląskiego (w przypadku osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa Śląskiego. Grupę docelową stanowi 15 dziewczynek i 15 chłopców w tym 2 niepełnosprawnych (1 dziewczynka, 1 chłopiec) w wieku 2,5-6 lat. Łącznie 30 dzieci. Projekt zakłada objęcie wsparciem i uwzględnia potrzeby dzieci z niepełnosprawnością tj posiadających orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci z niepełnosprawnością stanowią do 10% odbiorców wsparcia. Wartością dodaną wynikającą z realizacji projektu będzie umożliwienie udziału w aktywności zawodowej rodzicom dzieci dotychczas nie objętych edukacją przedszkolną, w tym rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez stworzenie w nowych miejsc w placówce „Wesołe Przedszkolaki”.

Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji (do pobrania)

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (do pobrania)
  2. Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach wraz z wymaganymi oświadczeniami (do pobrania)

 

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

  1. Umowa uczestnictwa (do pobrania)
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania)
  3. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności (do pobrania)

 

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu:

Przedszkole Wesołe Przedszkolaki w Jaworznie Sp. z o.o.
ul. Inwalidów Wojennych 4
43-603 Jaworzno

 

Wartość dofinansowania projektu: 433 425,62 PLN

Wartość projektu ogółem: 509 912,50 PLN